NGUYỄN THANH TÙNG

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THANH TÙNG.

Tổng Giám Đốc Apes Design.