NGUYỄN LÝ HẢI

Phó Tổng Giám Đốc – Quản lý dự án

NGUYỄN LÝ HẢI.

Phó Tổng Giám Đốc – Quản lý dự án.